ಜಿಕ್, ಸೇ, ಓರ್ಫ್ಸ್, ಎನ್‌ಪಿಟಿ, ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ಎಮ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್